Συγχαρητήριος επιστολή του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας προς τον Πρωθυπουργό και επίσημη πρόσκληση για τα Θεοφάνεια

Συγχαρητήριος επιστολή του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας προς τον Πρωθυπουργό και επίσημη πρόσκληση για τα Θεοφάνεια

᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 27ῃ Νοεμβρίου 2012

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

 Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ἀπέστειλε πρός τόν Ἐξοχώτατο κ. Πρωθυπουργό Ἀντώνιον Σαμαρᾶν τήν κάτωθι ἐπιστολήν.

Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

᾿Ακτὴ Θεμιστοκλέους 190

185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ                                          

Τηλ. 210 4514833

Fax  210 4518476

 

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 30ῃ Νοεμβρίου 2012

 

Πρός Τόν

Ἐξοχώτατον Κύριον

Ἀντώνιον Σαμαρᾶν

Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως

Μέγαρον Μαξίμου

ΑΘΗΝΑΙ

 

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε,

 

Ἐκ προσώπου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς καί δή τοῦ εὐαγοῦς Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ Αὐτῆς, ἐπιθυμῶμεν νά ἐκφράσωμεν Ὑμῖν τήν μεγίστην εὐαρέσκειαν πάντων ἡμῶν καί τάς πλέον ἐγκαρδίους εὐγνώμονας εὐχαριστίας διά τήν ὄντως πολυσήμαντον ἀναπτυξιακήν συμφωνίαν πού ἐπετεύχθη ὑπό τήν Ὑμετέραν πεπνυμένην Πρωθυπουργίαν μεταξύ τῆς ΤΡΕΝΟΣΕ, τῆς COSCO καί τῆς HEWLETT-PACKARD διά τῆς ὁποίας ἀναβαθμίζεται ὡς ἔδει πολυσημάντως ἡ ἡμετέρα πόλις, ὁ καί μοναδικός διά τήν Χώραν πρῶτος λιμήν ὡς κυρία πύλη εἰσόδου διά τήν κεντρικήν Εὐρώπην, τήν Μ. Ἀνατολήν, τήν Β. Ἀφρικήν, τάς Εὐρωπαϊκάς χώρας τῆς Μεσογείου καί τῆς πρ. ΕΣΣΔ.

Εἰς μίαν ἐποχήν τραγικῆς ὑφέσεως ἡ ποθουμένη ἀνάπτυξις δέν θά πρέπει νά ἀποτελῆ ἁπλήν εὐχήν ἀλλά οὐσιώδη πολιτικήν πράξιν διά τῆς ὁποίας θά ὑπερβαθῆ ἡ ἀπληστία καί ἡ κερδοσκοπία τῶν γνωστῶν lobbys καθώς καί ἡ παθογένεια, ὁ μανδαρινισμός καί ἡ γραφειοκρατία τῶν ἡμετέρων.

Ἐν ταὐτῷ δραττόμεθα τῆς εὐκαιρίας ὅπως ὑπομνήσωμεν Ὑμῖν τήν ἀπαίτησιν σύμπαντος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ διά τήν ἀνακήρυξιν ΑΟΖ καί τήν ἐντατικοποίησιν τῶν μέτρων κατά τῆς λαθρομεταναστεύσεως, αἱ ὁποῖαι θά ἐγγράψουν τό Ὑμέτερον ὄνομα χρυσοῖς γράμμασιν εἰς τάς συνειδήσεις τῶν πανελλήνων.

Ὡσαύτως ἐξαίρετος εὐκαιρία καί δυνατότης ὑφίσταται μέ τήν εὐφυεστάτην Ὑμετέραν προσέγγισιν τῆς μεγάλης Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας διά τῆς ἐκμισθώσεως τοῦ Νεωρίου τῆς Σύρου πού θά ἀποφέρη τεράστια κέρδη εἰς τήν Ἑλληνικήν οἰκονομίαν, θά θωρακίση τήν ἄμυναν τῆς πατρίδος καί θά ἐκμηδενίση τό casus belli τῆς γείτονος χώρας ὡς καί τήν ἀδηφάγον ὄρεξιν ἰσχυρῶν παραγόντων καί συμμάχων της διά τήν διεκδίκησιν ἕως τοῦ 25ου μεσημβρινοῦ.

Παρέλκει νά ὑπομνήσωμεν Ὑμῖν ὅτι ἡ περιώνυμος ἐνδιάμεσος συμφωνία μετά τοῦ κρατιδίου τῆς FYROM ἔχει οὐσιωδῶς καταγγελθῆ ὑπ’ αὐτοῦ διά τῆς πολυειδούς καί αὐταποδείκτου παραβιάσεώς της καί ἑπομένως παρίσταται ἀλυσιτελῶς καί δεῖται τῆς ἀναλόγου ἐκ μέρους τῆς χώρας ἡμῶν ἀντιμετωπίσεως.

Ἐν κατακλείδι ἐπιθυμοῦμεν νά συγχαρῶμεν καί αὖθις τήν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα διά τήν νουνεχεστάτην θετικήν ψῆφον τῆς χώρας ὑπέρ τῆς ἀναβαθμίσεως τῆς κρατικῆς ὀντότητος εἰς τόν ΟΗΕ τῆς μαρτυρικῆς Παλαιστίνης τῆς ὁποίας ὁ λαός ἀπό χρόνων χειμάζεται ἐκ τῆς ρατσιστικῆς βίας τῆς σιωνιστικῆς ἐκτροπῆς πού καταδολιεύει καί τά ἀληθῆ συμφέροντα τοῦ Ἑβραϊκοῦ λαοῦ.

Τέλος παρακαλοῦμεν τήν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα ὅπως τιμήσῃ διά τῆς ἐξαιρέτου Αὐτῆς παρουσίας τό «μέγα τῆς θαλάσσης κράτος» τῶν Ἑλλήνων πού ἁγιάζεται κατ’ ἔτος εἰς τήν καρδίαν τῆς ναυτοσύνης τήν ναύλοχον πόλιν τοῦ Πειραιῶς διά τῆς μεγαλειώδους ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων καί τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, εἰς τάς ὁποίας ἐκλήθη καί θά προστῇ ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος ὁ Β΄.

 

 

Μετά διαπύρων εὐχῶν καί ἰδιαιτέρας τιμῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ