Ενημέρωση του Σεβ. Μητρ. Πειραιώς για νέα προσηλυτιστική προσπάθεια της αιρέσεως των Μαρτύρων του Ιεχωβά.

Ενημέρωση του Σεβ. Μητρ. Πειραιώς για νέα προσηλυτιστική προσπάθεια της αιρέσεως των Μαρτύρων του Ιεχωβά.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Μέ πατρική στοργή καί προσευχή καλοῦμε τούς εὐσεβεῖς ἀδελφούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς νά ἐνημερώσουν τούς συγγενεῖς, τούς φίλους, τούς συγκατοίκους τους γιά τήν  νέα προσηλυτιστική ἐκστρατεία τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ στήν Ἀττική γιά νά κρατηθοῦν τά Ὀρθόδοξα σπίτια κλειστά στήν αἵρεση τῶν Ἰεχωβάδων, ὥστε διαφυλάσσοντας τήν πίστη τῶν Πατέρων μας, νά ἐμποδίσουμε τήν ἐξάπλωση αὐτῆς τῆς φοβερῆς παναιρέσεως.

Οἱ Ἰεχωβᾶδες ἤ Ἀμερικανική Φυλλαδική Μετοχική Ἑταιρεία «Σκοπιά τοῦ Πύργου» τῶν λεγομένων Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, υἱοθετεῖ πλῆθος καταδικασμένων αἱρέσεων κατά τῆς Παναγίας μας, τῶν ἁγίων μας, τῶν ἱερῶν Μυστηρίων, τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῶν ἁγίων εἰκόνων, κυρίως ὅμως γιά τό θεανθρώπινο πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἐνσαρκωθέντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, μεταξύ τῶν ὁποίων τοῦ αἱρεσιάρχη Ἀρείου τόν ὁποῖον κατεδίκασε ἡ Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδος τό 325 καί τοῦ ἄραβα ἐμπόρου Μωάμεθ κατά τόν 6ο καί 7ο αἰῶνα οἱ ὁποῖοι βλασφημοῦσαν διδάσκοντας ἐπινοήσεις τοῦ ἀρχεκάκου διαβόλου, ὅτι ὁ ἐνσαρκωθείς Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἦταν κτίσμα καί ὄχι ἀληθινός Θεός.

Πρόσφατα ἡ Ἑταιρεία Σκοπιά παρότι γιά προσηλυτιστικούς λόγους χρησιμοποιεῖ τό μέχρι πρότινος «δυσῶδες» γι’ αὐτήν, ὄνομα «Χριστιανοί», ἀποδεικνύει ὅτι δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τόν Χριστιανισμό ἀλλά εἶναι  ἀντιχριστιανισμός ἀφοῦ στό τεῦχος τῆς Σκοπιᾶς 1/1/2015, σσ. 14-15, ὑπάρχει ἄρθρο πού ἐπιγράφεται «Πρέπει νά προσευχόμαστε στόν Ἰησοῦ;» ὅπου ἰσχυρίζεται ὅτι οἱ Χριστιανοί δέν πρέπει νά προσεύχωνται στόν Χριστό γιατί δέν εἶναι Θεός παρά τό ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή ὁλόκληρη ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ Ζῶντος, ὁμοούσιος πρός τόν Πατέρα. Ἐάν ρωτήσετε τούς μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ γιατί στήν Καινή Διαθήκη δέν ὀνομάζεται πουθενά ὁ Θεός μέ τό ὄνομα Γιαχβέ καί γιατί στό κατά Ματθαῖο Εὐαγγέλιο Κεφ. 28, στ. 19-10 ὁ Χριστός δίνει τήν ἐντολή στούς μαθητές του νά βαπτίζουν στό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος τῆς Παναγίας καί Ζωοποιοῦ Τριάδος δέν μποροῦν νά ἀπαντήσουν ΤΙΠΟΤΑ. Ἀπόδειξη ὅτι ἡ μετοχική Ἑταιρεία Σκοπιά τῶν Ἀμερικανῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, εἶναι μία παγκόσμια προσηλυτιστική ρατσιστική ἑταιρεία εἶναι τό γεγονός ὅτι δέν διατηρεῖ οὔτε ἕνα φιλανθρωπικό ἵδρυμα, ὅπως ἡ Ἁγία τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία μας καί χωρίζει τούς ἀνθρώπους στό κυβερνόν σῶμα πού ἔχει «οὐράνια ἐλπίδα» καί στόν πολύ ὄχλο πού ἔχει «ἐπίγεια ἐλπίδα».

Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις ἔχει κυκλοφορήσει δύο κατατοπιστικά ἔντυπα γιά τήν φοβερή παναίρεση τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, ὅπου βέβαια διαχωρίζει μεταξύ τῆς αἱρέσεως καί τῶν ὀπαδῶν θυμάτων της, γιά τούς ὁποίους πρέπει συνεχῶς νά προσευχόμαστε μέ πολύ ἀγάπη, νά τούς λυτρώσῃ ὁ Θεός ἀπό τά δίχτυα τοῦ Διαβόλου καί τῆς φοβερῆς αὐτῆς κακοδοξίας, πού ὁδηγεῖ μαθηματικά στήν ἀπώλεια.

Μετά θερμῶν εὐχῶν

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ