Δικαιολογητικά για την τέλεση Θρησκευτικού Γάμου

Δικαιολογητικά για την τέλεση Θρησκευτικού Γάμου

Α’ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

 1. Προαναγγελία Γάμου. Δημοσιεύεται σέ Ἐφημερίδα Ἡμερήσια Τοπική η ὁποία προσκομίζεται στό Ναό.
 2. Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ γιά Γάμο. Προμηθεύεται ἀπό Δημόσιο Ταμεῖο (ΔΟΥ). ( οχι ηλεκτρονικό)
 3. Παρουσία τῶν Μελλονύμφων, μέ τίς ἀστυνομικές τους ταυτότητες, γιά τήν συμπλήρωση τῶν δικαιολογητικῶν, σέ ἡμέρα καί ὥρα, πού θά ἔχουν προκαθορίσει μέ τόν Ἐφημέριο.
 4. Πιστοποιητικό Ἀγαμίας καί ἀσχέτου συγγενείας, γιά τόν καθένα ἀπό τούς μελλονύμφους. Ἐκδίδεται ἀπό τόν Ἐφημέριο και γιά τήν ἔκδοσή του χρειάζονται: Α)Βαπτιστικό διά τους ἐνδιαφερομένους.  Β)Πιστοποιητικό Οικογενειακῆς Καταστάσεως.  Γ) Παρουσία δύο ἐνήλικων Μαρτύρων, μέ τίς Ἀστυνομικές τους ταυτότητες. ( ΟΧΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ).  Δ) Δήλωση τοῦ Ν.1599/1986 (πού ἀντικατέστησε τό Ν.105) περί τῆς κατοικίας καί τῆς ἀγαμίας τῶν Μελλονύμφων. Τά ἔντυπα προμηθεύονται ἀπό τήν ΔΟΥ ἤ ἄλλο κατάστημα (λ.χ. Περίπτερο).  Συμπληρώνονται παρουσίᾳ τοῦ Ἐφημερίου καί ὑπογράφονται ἀπό τόν κάθε Μελλόνυμφο.Προσοχή: Τα δικαιολογητικά εκδίδονται κατόπιν συνεννοήσεως με τόν Ἐφημέριο της Ἐνορίας της ὁποίας διαμένουν οι μελλόνυμφοι.
 5. ΔΙΑ ΠΑΡΑΝΥΜΦΟΥΣ( ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΣ)
  α) Βαπτιστικό διά τους Παρανύμφους ἀπό την Ἐνορία που τέλέσθηκε τό μυστήριο τῆς Βαπτίσεως τους

  β) Πιστοποιητικό Οικογενειακῆς Καταστάσεως ἀπό ΚΕΠ
  γ) Ληξιαρχική Πραξη Θρησκευτικοῦ Γάμου ἐάν ἔχει τελεσθεί Θρησκευτικός Γάμος.
 1. Εἰδικές περιπτώσεις:
  α) Σέ περίπτωση διαζευγμένου
  . Κατατίθεται τό Διαζευκτήριο, μέ τήν ἔνδειξη “ΔΙΑ ΓΑΜΟ” τό ὁποῖο ἐκδίδει ἡ Ἱερά Μητρόπολη, ὅπου αὐτός τελέσθηκε. Σέ περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικοῦ Γάμου κατατίθεται ἡ ληξιαρχική πράξη τοῦ Γάμου μέ τό ἀμετάκλητον τῆς δικαστικῆς ἀποφάσεως πού λύει τόν γάμον αὐτόν. Ἐκδίδεται ἀπό τό Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου.

  β) Σέ περίπτωση χηρείας. Κατατίθεται Ληξιαρχική Πράξη θανάτου καί βεβαίωση τοῦ βαθμοῦ Γάμου (Α’ ἤ Β’), ἀπό τή Μητρόπολη, ἤ Ληξιαρχική Πράξη προηγούμενου Γάμου πολιτικοῦ.
  γ) Σέ περίπτωση πού ὁ ἕνας τῶν Μελλονύμφων κατοικεῖ σέ ἄλλη Ἐνορία, τό Πιστοποιητικό Ἀγαμίας θά ἐκδώσει ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας του. Ἐάν ἡ Ἐνορία ἑνός ἐκ τῶν Μελλονύμφων ἀνήκει καί σέ ἄλλη Μητρόπολη ἀπό αὐτή πού θά τελεσθεῖ ὁ Γάμος, τό Πιστοποιητικό Ἀγαμίας θά πρέπει νά θεωρεῖται πρῶτα ἀπό τήν Μητρόπολη αὐτή καί ἔπειτα προσκομίζεται στόν Ἐφημέριο, ὁ ὁποῖος θά τελέσει τόν Γάμο.
 2. Ἐάν ἔχει προηγηθεῖ πολιτικός Γάμος τῶν μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται καί Ἀντίγραφο Ληξιαρχικῆς Πράξεως Πολιτικοῦ Γάμου.
 3. Τά ἀνωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται στό Γραφεῖο Γάμων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς (Ακτή Θεμιστοκλέους 190, 2οςὅροφος).  Τό Γραφεῖο Γάμων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς λειτουργεῖ Δευτέρα-Παρασκευή ὧρες Γραφείου 9.00-13.00.
 1. Τά Δικαιολογητικά ἐκδίδονται αὐθημερόν καί ἡ ἄδεια Γάμου παραλαμβάνεται ἀμέσως ἀπό τούς ἐνδιαφερόμενους καί προσκομίζεται στόν Ἐφημέριο, γιά νά καθοριστεῖ ἡ ἡμέρα καί ἡ ὥρα τέλεσης τοῦ Μυστηρίου.
 2. Μετά τόν Γάμο, οἱ Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν ἀπό τόν Ἐφημέριο την δήλωση Τελέσεως Γάμου, ὑπογεγραμμένη ἀπό τόν Ἐφημέριο, τούς Νεονύμφους καί τούς Παρανύμφους (Κουμπάρους)
 1. Ἡ Δήλωση τελέσεως Γάμου κατατίθεται στό Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου, στά ὅρια τοῦ ὁποίου τελέσθηκε ὁ Γάμος, ὑποχρωτικῶς ἐντός 30 ἡμερῶν, ἀπό τήν ἡμέρα τελέσεως τοῦ Γάμου (σέ ἐκπρόθεσμη κατάθεση ἐπιβάλλεται πρόστιμο). Ἡ κατάθεση τῆς Δήλωσης αὐτῆς, γίνεται ἀπό ἕνα ἐκ τῶν Νεονύμφων ἤ ἀπό ἐκπρόσωπο τους, ὁ ὁποῖος φέρει μαζί του τίς ταυτότητες καί τῶν δύο συζύγων.

 

Β’ ΜΙΚΤΟΣ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σέ περίπτωση Μικτοῦ Γάμου, μεταξύ Ἑλλήνων πολιτῶν, Ὀρθοδόξου καί Ἑτεροδόξου (Ρωμαιοκαθολικοῦ ἤ Προτεστάντη, μέ Τριαδικό Βάπτισμα,  ἐκτός τῶν ὡς ἄνω δικαιολογητικῶν (Ἐνότητα. Α’ παρ 1-11), ἀπό τό Ἑτερόδοξο μέλος ἀπαιτοῦνται ἐπί πλέον τά ἑξῆς:

 1. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως.Ἐκδίδεται ἀπό τόν Ναό, ὅπου τελέστηκε τό Βάπτισμα.
 2. Πιστοποποιητικό Ἀγαμίας.Ἐκδίδεται ἀπό τήν ἑτερόδοξη Ἐνορία και Πρεσβεία.
 3. Ὑπεύθυνη Δήλωση τοῦ Ν.1599/1986(πού ἀντικατέστησε τό Ν.105), ὅτι συμφωνεῖ τά τέκνα πού θά προέλθουν ἀπό τό γάμο, να βαπτισθοῦν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὣς ἐπίσης και το γνωστό κείμενο.

 

Γ’ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

 1. Σέ περίπτωση Γάμου μεταξύ Ὀρθοδόξων (Ἕλληνα καί Ἀλλοδαποῦ) γιά τό ἀλλοδαπό μέλος,ἐπί πλέον τῶν δικαιολογητικῶν πού προβλέπονται γιά τό Γάμο μεταξύ Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων (βλ.Ἑνότητα Α’,παργρ. 1-11) ἀπαιτοῦνται καί τά ἑξῆς:

            α) Πιστοποιητικό Βαπτίσεως ἀπό τήν Ἐνορία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Χώρας του, θεωρημένο ἀπό την Ἱερᾶ Σύνοδο.

            β) Πιστοποιητικό Ἀγαμίας, ἀπό τόν Δῆμο τῆς χώρας του καί ἀπό τήν ἴδια Ἐνορία τῆς ὈρθοδόξουἘκκλησίας τῆς χώρας του, θεωρημένο ἀπό την Ἱερᾶ Σύνοδο.

            γ) Πιστοποιητικό Οἰκογενειακῆς Κατάστασης, ἀπό τόν Δῆμο τῆς περιοχῆς του, γιά λυθέντα προηγούμενο Γάμο καί τό Διαζύγιο.

            Σημ.2 Τά ὡς ἄνω Πιστοποιητικά (α-γ) θά πρέπει νά εἶναι μεταφρασμένα στά Ἑλληνικά, ἀπό ἐπίσημη Ἑλληνική ἀρχή τοῦ Ἐσωτερικοῦ (Μεταφραστικό Γραφεῖο τοῦ Ὑπουργείου
Ἐξωτερικῶν  τῆςἙλλάδος ( ὁδ. Ἀρίωνος 10, Μοναστηράκι, ΑΘΗΝΑ) ἤ τοῦ Ἐξωτερικοῦ (Ἑλληνικό Προξενεῖο τῆς Χώρας προέλευσης).

            Γιά τά Ἐκκλησιαστικά πιστοποιητικά (α’ καί β’) ἀπαιτεῖται θεώρηση ἀπό τό ἁρμόδιο Γραφεῖο τῆςἹερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ὁδ. Ἰασίου 1, Ἱερά Μονή Πετράκη, Ἀθήνα)

            δ) Ἄδεια παραμονῆς στήν Ἑλλάδα, ἐφόσον τό ἀλλοδαπόν μέλος δέν προέρχεται ἀπό Κράτος-μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.

            ε) Τά πιστοποιητικά Ἐξωτερικοῦ, ἐκκλησιαστικά καί πολιτικά τοῦ ἀλλοδαποῦ μέλους πρέπει νά φέρουν τή σφραγίδα Χάγης ἤ Apostil ἀπό τήν ἁρμόδια Ὑπηρεσία τῆς Χώρας του.

 1. Σέ περίπτωση Γάμου μεταξύ Ὀρθοδόξου Ἕλληνα καί Ἀλλοδαποῦ Ἑτεροδόξου(Μικτός Γάμος), ἀπό τόν Ἀλλοδαπό Ἑτερόδοξο μέλος ἐκτός τῶν προβλεπομένων στήν Ἑνότητα Β’, ἀπαιτεῖται καί θεώρηση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ πιστοποιητικοῦ ἀπό τήν ἐν Ἑλλάδι ἐκκλησιαστική ἀρχή τοῦ Δόγματός του.

            Ἀπαιτοῦνται, ἐπίσης, τά γ’ καί δ’ καί ε’ τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος.

 

Δ’ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Σέ περίπτωση Γάμου, Ὀρθοδόξου ἤ Μικτοῦ, μεταξύ Ἀλλοδαπῶν (λ.χ. ἑνός Ἀμερικανοῦ καί μιᾶς Καναδῆς), ἐκτός κατοίκων Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, οἱ ὁποῖοι δέν πρόκειται νά παραμείνουν στήνἙλλάδα, ἀπαιτοῦνται τά ἐκκλησιαστικά καί πολιτικά πιστοποιητικά τῆς Ἑνότητας Γ’ καί ἐπί πλέονἡ ἀπόδειξη νόμιμης εἰδόδου καί παραμονῆς στήν Ἑλλάδα (visa)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 1. Γάμοι δέν τελοῦνται:
 • Μ.Τεσσαρακοστή, ἀπό τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς μέχρι τέλους.
 • ἀπό 1-15 καί 29 Αὐγούστου.
 • ἀπό 18-24 Δεκεμβρίου.

Γάμοι δέν τελοῦνται ἐπίσης, τίς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων, τοῦ Πάσχα, τῆς Πεντηκοστῆς καί τῶν Θεοφανείων, λόγῳ τοῦ ὃτι τά ἑορταζόμενα τίς ἡμέρες αὐτές ἀπό τήν Ἐκκλησία γεγονότα ἒχουν ἀποκλειστική προτεραιότητα στή ζωή τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. 

Ἐξαίρεση γίνεται μόνο γιά σοβαρούς λόγους  κατόπιν εἰδικῆς άδείας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 1. Γάμος μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Ἀλλοθρήσκων (Ἑβραίων, Μουσουλμάνων κλπ.) δέν ἱερουργεῖται, ἐκτός ἐάν τό ἀλλόθρησκον μέλος δεχθεῖ νά κατηχηθεῖ και βαπτιστεῖ καί νά γίνει Ὀρθόδοξος.
 2. Γάμος μέ ἑτεροδόξους πού δέν ἔχουν Τριαδικό Βάπτισμαδέν ἱερουργεῖται, ἐκτός ἐάν τό ἑτερόδοξον μέλος δεχθεῖ νά κατηχηθεῖ και βαπτισθεῖ καί νά γίνει Ὀρθόδοξος.