Recommend Print

Ανακοινωθέντα - Δελτία Τύπου (2008)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ για τη μονή Βατοπεδίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Τ Υ Π Ο Υ

Πειραιεύς, 1 Δεκεμβρίου 2008

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ μέ ἀφορμή τά ὅσα ἀποκαλύπτονται γιά τήν ἐμπλοκή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους σέ ἀδιαφανεῖς διαδικασίες οἰκονομικῆς συναλλαγῆς δήλωσε τά ἀκόλουθα:
«Μετά τήν κανονικῶς δέουσαν ἐπέμβασιν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, κυριάρχου ποιμενάρχου καί Ἐπισκόπου τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους Ἄθω, δυνάμεθα κανονικῶς νά γνωστοποιήσωμεν εἰς τό ἡμέτερον ποίμνιον τάς περί τοῦ ἀπασχολοῦντος τήν κοινήν γνώμην τά ΜΜΕ καί τάς ἁρμοδίας ἐλεγκτικάς Ἀρχάς, ζητήματος τῆς ἐμπλοκῆς τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπεδίου εἰς οἰκονομικάς συναλλαγάς, ἡμετέρας θέσεις:

1. Ἡ Ἱ. Μονή Βατοπεδίου τυγχάνει ἱερόν καθίδρυμα τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως καί τιμαλφέστατον σέβασμα τοῦ ἡμετέρου Γένους εἰς τό ὁποῖον διασώζεται ἐπί 10 αἰῶνες ἡ σταυροαναστάσιμος πορεία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.

2. Ἡ Ἱ. Μονή Βατοπεδίου ἀνεκαινίσθη ἐκ βάθρων καί διεσώθη ἐκ τῆς ἀτέγκτου φθορᾶς τοῦ χρόνου μέ τάς ἀόκνους προσπαθείας τῆς ἐν αὐτῷ διαβιούσης μοναστικῆς Ἀδελφότητος.

3. Ἡ Ἱ. Μονή Βατοπεδίου προσφέρει καθημερινῶς φιλάνθρωπον δοχήν εἰς μέγα πλῆθος προσκυνητῶν καί ἐπισκεπτῶν καί πλουτίζει τήν χριστιανικήν Γραμματείαν μέ ἐξαιρέτους ἐκδόσεις, διαφυλάττουσα ἐν ταὐτῷ μοναδικά κειμήλια τοῦ Γένους.

4. Ἡ Ἱ. Μονή Βατοπεδίου, ὅπως καί ὅλα τά θρησκευτικῆς ὑφῆς Ἱδρύματα πάσης ἀναγνωριζομένης ὑπό τοῦ Συντάγματος γνωστῆς θρησκείας, δικαιοῦται νά ἔχει καί ἔχει περιουσιακήν ὑποδομήν διά τήν ἀπρόσκοπτον καί εὔρρυθμον λειτουργίαν αὐτῆς.

5. Ὅταν ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ἐπί 120 συναπτά ἔτη διετήρησε ὡς δίκαιον ἐπιλύσεως τῶν ἀστικῶν διαφορῶν τῶν πολιτῶν αὐτῆς τήν ἐπιτομήν Νόμων, Διαταγμάτων καί Νεαρῶν τῶν Βυζαντινῶν Αὐτοκρατόρων, ὑπό τόν τίτλον «Ἀρμενόπουλος» ἄχρι τῆς εἰσαγωγῆς τό 1946 τοῦ ἐν ἰσχύι Ἀστικοῦ Κώδικος, παρίσταται ὡς ἐντελῶς ἐκτός νομικῆς πραγματικότητος ἡ θέσις ὅτι τά ἰδιοκτησιακά ἔγγραφα τοῦ Βυζαντίου εἶναι ἀνίσχυρα νομικῶς καί δέν ἐπάγονται ἔννομα ἀποτελέσματα καί ἔχουν μόνον ἱστορικήν καί φιλολογικήν ἀξίαν.

6. Ἰδιοκτησιακόν καθεστώς εἰς ἀγαθά κοινά τοῖς πᾶσι δέν νοεῖται νομικῶς καί ἠθικῶς ὑφιστάμενον.

7. Ἡ συναυτουργία ἤ ἡ ἠθική αὐτουργία τῶν ἰθυνόντων τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπεδίου τοῦ Καθηγουμένου κ. Ἐφραίμ καί τῶν μελῶν τῆς Γεροντίας αὐτῆς εἰς ἀήθεις πράξεις ὑποτιμολογήσεως τῶν ἀνταλλαγέντων ἀκινήτων τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας δέον ὅπως διά τῶν ἐλεγκτικῶν μηχανισμῶν αὐτῆς ἀποδειχθῆ καί κολασθῆ διά τῶν προβλεπομένων ποινικῶν συνεπειῶν.

8. Ἡ ἐμπλοκή πέραν τῶν ἀνωτέρω τοῦ Καθηγουμένου Ἀρχιμ. κ. Ἐφραίμ καί τῶν μελῶν τῆς Γεροντίας τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπεδίου εἰς ἐμπορικάς δραστηριότητας διά τῆς συμμετοχῆς αὐτῶν ἐμφανῶς ἤ ἀφανῶς εἰς ἑταιρείας ὑπερακτίους ἀποτελεῖ βάναυσον προσβολήν τοῦ Μοναχικοῦ ἰδεώδους καί εὐθείαν καταστρατήγησιν τῶν περί τοῦ μοναχισμοῦ θείων καί ἱερῶν κανονικῶν προβλέψεων, αἵτινες ἐπιφυλάσσουν διά μέν τούς Κληρικούς τήν ποινήν τῆς καθαιρέσεως, διά δέ τούς Μοναχούς τήν ποινήν τοῦ ἀποσχηματισμοῦ.

9. Ἡ ἁγία καί ἀμώμητος ἡμῶν Πίστις ἡ διά ποταμῶν αἱμάτων πορφυρωθεῖσα, ἀποτελεῖ τόν ὕψιστον θησαυρόν τόν ὁποῖον ἔχομεν ὡς πρόσωπα καί ὡς ἔθνος καί θά εἶναι μέγα λάθος κακέκτυπες συμπεριφορές ἀναξίων διακόνων τοῦ ἁγίου σώματος αὐτῆς νά γενικεύωνται καί νά εὐτελίζουν καί νά ἀποδομοῦν εἰς τάς συνειδήσεις θεσμούς καταξιωμένους ἀπό τήν διαχρονικήν των συνεισφορά εἰς τήν διαφύλαξιν τῆς αὐθεντικότητος καί ἀκεραιότητος τοῦ ἀνθρωπίνονου προσώπου ἀλλά καί τῆς ἰδιοπροσωπίας τοῦ Γένους».

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

Doroek8esh2018x

sxolh2018


Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019
Παμφίλου

imp-fylladio-1

pistevw ma8hteia

ex katwtero 2013 2014pistevw h synanthsh small

ENTEYKTHRIO

programma

Περιοδικό "Πειραϊκή Εκκλησία"

pe311 p1
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Έτος 2019 / 29ο - Αριθμός τεύχους 311

Αι αιρέσεις του Παπισμού

aireseispapismou

ΒΙΒΛΙΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
κ.κ ΣΕΡΑΦΕΙΜ word
Η αίρεσις

της ικανοποιήσεως της Θείας Δικαιοσύνης
δια της Σταυρικής Θυσίας του Κυρίου
air

ΒΙΒΛΙΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
κ.κ ΣΕΡΑΦΕΙΜ word
Κόσμος

«ΕΞΕΛΙΞΙΣ Ἤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ;»
«ΤΥΧΑΙΟΤΗΣ Ἤ ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ;»
«ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ἤ ΑΠΕΡΙΝΟΗΤΟΣ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ;»
KosmosExelixisHDhmiourgia

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
κ.κ ΣΕΡΑΦΕΙΜ word
«ΕΞΕΛΙΞΙΣ Ἤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ;»

«ΤΥΧΑΙΟΤΗΣ Ἤ ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ;»

«ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ἤ  ΑΠΕΡΙΝΟΗΤΟΣ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ;»